Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
(severní část okresu Děčín)

Zápis
z mimořádného zasedání SPRŠ ze dne 27.10.2001 k reformě veřejné správy na Šluknovsku, konaného na Okresním úřadě v Děčíně.

Na základě pozvání předsednictva Sdružení proběhlo v uvedený den mimořádné jednání SPRŠ a to za účasti poslance PČR Ing.Kohlíčka a senátora pro okres Děčín Egona

T.Lánského.

V úvodu byl předložen ke schválení návrh programu jednání. Program jednání byl přijat jednomyslně.Uvedeného jednání se zúčastnilo osobně 15 starostů měst a obcí Šluknovska, město Jiříkov nebylo zastoupeno statutárním zástupcem, v průběhu jednání bylo akceptováno písemné stanovisko obce Lobendava.Omluvena byla neúčast obce Horní Podluží,OHK a AK Děčín.

Program jednání :

1/ Zahájení a úvod do problematiky,diskuse.

2/ Hlasování o návrzích usnesení

3/ Závěr

K bodu 1)

 • Pan Jaroslav Tomášek, starosta Města Varnsdorfu, předložil návrh, aby pověřeným obecním úřadem k roku 2003 se stal Městský úřad ve Varnsdorfu.
 • Pan Josef Zoser, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, vyjádřil názor, že reforma není dostatečně dobře připravena, není přesně známo, jaký počet kompetencí bude přecházet na budoucí pověřené úřady, nejsou známy žádné informace o financování k přenosu kompetencí. Dopravní obslužnost není nejvýznamnějším prvkem v přenosu kompetencí.
 • Ing. Šárka Kopáčková, starostka Města Velkého Šenova, informovala o stanovisku Města V. Šenov, které podporuje, aby budoucím pověřeným obecním úřadem se stal Městský úřad v Rumburku. Dále předložila písemné doporučující stanovisko DSO Sever, ze kterého vyplývá doporučení členským městům a obcím, aby podporovaly, jako pověřený obecní úřad k 1. 1. 2003 Městský úřad v Rumburku.
 • Pan Jan Sembdner, starosta Města Rumburka, předložil návrh, aby pověřeným úřadem byl k 1. 1. 2003 Městský úřad v Rumburku (písemný materiál k návrhu převodu kompetencí obdrželi starostové měst a obcí Šluknovska e-mailovou poštou i osobně - uvedený materiál je přílohou tohoto usnesení.
 • Pan Josef Pecinovský, starosta obce Dolní Podluží, vyjádřil stanovisko, aby pověřeným obecním úřadem byl k 1. 1. 2003 byl Městský úřad ve Varnsdorfu, což je z hlediska obce D. Podluží daleko výhodnější s ohledem na dopravní obslužnost na Varnsdorf.
 • Mgr. Milan Sudek, starosta Města Krásná Lípa, označil Město Rumburk za přirozené centrum regionu a tlumočil stanovisko MR v K. Lípě, ze kterého jednoznačně vyplývá, jako budoucí pověřený obecní úřad III. stupně Městský úřad v Rumburku.
 • Paní Božena Stejskalová, starostka obce Doubice, předložila písemné stanovisko OZ v Doubici. OZ v Doubici podporuje, jako budoucí pověřený obecní úřad III. stupně, Městský úřad v Rumburku.
 • Pan Jiří Mayer, starosta Města Mikulášovice, rovněž potvrdil, jako závazné stanovisko MZ, aby pověřeným obecním úřadem byl Městský úřad v Rumburku.
 • Ing. Anna Korbelová, starostka obce Rybniště, sdělila, že pro její obec jsou obě varianty akceptovatelné. Přednesla v zastoupení obce Horní Podluží stanovisko starosty obce, pana Karla Kopeckého, ze kterého vyplynulo, že v případě, že bude odpovídajícím způsobem řešena dopravní obslužnost z obce Horní Podluží na Rumburk, podpoří OZ v H. Podluží, aby pověřeným úřadem III. stupně byl Městský úřad v Rumburku.
 • Pan Jiří Král, starosta obce Staré Křečany, se přiklonil k Městskému úřadu Rumburk, jako budoucímu pověřenému obecnímu úřadu III. stupně.
 • Ing. Miroslav Jemelka, starosta Města Dolní Poustevna, vyjádřil stanovisko, že z hlediska dopravní dostupnosti je pro představitele Města Dolní Poustevna přijatelnější Městský úřad v Rumburku, jako budoucí pověřený obecní úřad III. stupně.
 • Pan Zdeněk Doležal, starosta obce Lipová u Šluknova, vyjádřil podporu budoucímu pověřenému obecnímu úřadu III. stupně - Městskému úřadu v Rumburku.
 • Pan Josef Navrátil, starosta obce Chřibská, konstatoval, že nejvýhodnější pro občany Chřibské by bylo, aby pověřeným obecním úřadem byl Městský úřad v České Kamenici a zároveň konstatoval, že s ohledem na téměř identickou dopravní obslužnost do Rumburka a do Varnsdorfu k uvedené záležitosti nepřijalo OZ ve Chřibské doposud žádné stanovisko.
 • Ing. Milan Kořínek, starosta Města Šluknova, tlumočil stanovisko MR ve Šluknově, ze kterého vyplývá, že s ohledem na dopravní obslužnost ze Šluknova do Rumburka je přijatelnější přenos kompetencí na pověřený úřad III. stupně - na Městský úřad v Rumburku.
 • Ing. Mertlová, tajemnice Městského úřadu v Jiříkově, vyjádřila v zastoupení nepřítomného starosty, Dr. Fojty, stanovisko, ze kterého vyplývá podpora, jako budoucímu pověřenému obecnímu úřadu III. stupně Městskému úřadu v Rumburku a to zejména z důvodů negativního sociálního dopadu na obyvatele Jiříkova v případě dojíždění do Varnsdorfu.
 • Ing. Miroslav Jemelka dále ocenil aktivity Města Rumburka v přípravě projektu Průmyslové zóny.
 • Pan Jaroslav Chmelař, starosta obce Vilémov u Šluknova, vyjádřil pochybnosti k průběhu a realizaci reformy veřejné správy s ohledem na vysoké náklady, stěhování úřadů, nedostatečnou efektivitu procesu veřejné správy.
 • Pan Zoser, Chmelař, pí Korbelová, pan Pecinovský a ostatní následně diskutovali o průběhu reformy veřejné správy s poslancem Parlamentu ČR, Ing. Jaromírem Kohlíčkem, a senátorem Egonem T. Lánským.

Závěr zasedání ve 12:15 hod. provedl předseda Sdružení Jan Sembdner.

Zapsal : Jan Sembdner, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Města Rumburka

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku