Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Reforma veřejné správy na Šluknovsku Turistický informační systém Šluknovska

Místní Agenda 21

Vývoj implementace Místní Agendy 21 (MA 21)
na území okresu Děčín

* Srpen 1999 - Socioekologický průzkum na území okresu Děčín v rámci MA 21

Výsledky z tohoto průzkumu, ve formě závěrečné zprávy, byly poskytnuty všem obecním úřadům se sídlem na území okresu Děčín. Statisticky zpracované názory a podněty občanů jsou v některých obcích využívány při tvorbě rozvojových plánů obce ap. Výsledky a další informace o MA 21 v okrese Děčín jsou uveřejněny v menu 2 na www.oku-dc.cz

* Listopad 1999 - Účast na celostátním semináři pořádaný pro státní správu KHF a ČEÚ.

V rámci semináře proběhla též prezentace projektů se zaměřením na MA 21. Socioekologický průzkum na území okresu Děčín v rámci MA 21 byl vyhodnocen mezi 3 nejlepšími.

* Leden 2000 - Zpracování dílčího projektu " Místní Agenda 21 v okrese Děčín se zaměřením na místní správy a mladou generaci".

S datem zpracování tohoto projektu souvisí vznik realizační skupiny MA 21 (jednotliví členové jsou uvedeni v příloze č. 1). Koordinátorem projektu je Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Projekt obsahuje návrh jednotlivých akcí určených především pro mladou generaci (hlavním záměrem je prevence) a dále na místní správu včetně občanské komunity (vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj a směřování k tomuto cíli).

* Březen 2000 - Oficiální přijetí programu MA 21 v okrese Děčín

Návštěva zástupce organizace KHF, sídlící na Britském velvyslanectví v Praze, p. Steva O'Connora v našem okrese. Uskutečnilo se několik pracovních jednání na obecních úřadech okresu, jejichž předmětem bylo zjišťování zájmu a připravenosti aplikace proces MA 21. Při jednání v Děčíně za účasti zástupců Okresního úřadu Děčín a Městského úřadu Děčín byl program MA 21 na území okresu Děčín oficiálně přijat.

* Březen 2000 - "První kulatý stůl na téma využití zemědělské půdy ve Šluknovském výběžku"

Pořadatel MěÚ Velký Šenov, Sdružení pro rozvoj Šluknovska a Euroregion NISA. Účast většiny starostů uvedené oblasti, zástupců agrární komory, samostatně hospodařících rolníků, zástupce Ministerstva zemědělství, médií ad., přispěla k vytypování hlavních problémových oblastí a stanovení dílčích cílů.

* Duben 2000 - Den Země

Pořadatel NNO Děti Země.
Spoluúčast na této akci v ZOO a na Husově nám. Prezentace MA 21, soutěž pro děti i dospělé. Akce : Strom života a Přání pro naši Zemi, se setkalo s poměrně velkým zájmem dětí i dospělých. Byl získán velmi zajímavý materiál v podobě bezprostředních názorů a přání psaných přímo v terénu na stylové papírové archy (příloha č. 2). "Strom života" je vystaven na MěÚ Děčín, "Přání pro naši Zemi" je poskytnuto školám.

* Duben - květen 2000 - Série "Kulatých stolů" ve Šluknovském výběžku

Pořadatel Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Témata - Péče o krajinu, Cestovní ruch, Využití biomasy ad. Snaha o řešení konkrétních problémů ve Šluknovském výběžku za účasti podnikatelských subjektů, občanů ad.

* Duben 2000 - Prezentace MA 21 na území okresu Děčín na komisi ŽP při krajské pobočce ČSD v Ústí nad Labem

* Květen 2000 - Pracovní schůzka zástupců výrobní sféry z jižní části okresu

Účastníci - zástupci větších výrobních objektů z Děčína, Jílového, Benešova nad Ploučnicí a České Kamenice. Byl zjištěn zájem o seznámení se zaváděním čistčí produkce, EMAS, ISO 14000 ap.

* Květen 2000 - Příprava výtvarné, foto a literární soutěže na téma : " Tak to je můj domov "

Vyhlášení se předpokládá v měsíci září 2000. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let.

* Květen - červen 2000 - Příprava specializovaného semináře pro pedagogy

Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol se sídlem na území okresu Děčín. Proběhne v srpnu tohoto roku ve Středisku ekologické výchovy Horní Maršov. Zaměření: aplikace ekologické výchovy do jednotlivých výukových předmětů.

* Červen 2000 - Kulatý stůl na téma " Strategie rozvoje odpadového hospodářství na území Šluknovského výběžku"

Účastníci z řad samosprávy (zástupců obcí Šluknovského výběžku), podnikatelů (subjektů podnikajících v oblasti nakládání s odpady), státní správy, medií ad. hledali společný směr, kterým by se mělo ubírat hospodaření a nakládání s odpady v tomto mikroregionu. Byly vytypovány základní problémové oblasti a konzultovány různé možnosti řešení. Závěrem byla jnemována pracovní skupina, která zpracuje podklady pro výběrové řízení na řešení " Koncepce nakládání s odpady ve Šluknovském výběžku".

* Červen 2000 - Seminář pro členy NNO a veřejnost

Pořadatel MěÚ Děčín - Ekocentrum. Seznámení účastníků s principy MA 21 a současným stavem tohoto procesu na území našeho okresu. Nabídka k zapojení do akcí a k podávání dalších návrhů.

* Červen 2000 - Prezentace MA 21 v okrese Děčín v Novém Jičíně

Na základě pozvání z OkÚ Nový Jičín byla provedena prezentace našich aktivit a výsledků na semináři k MA 21 v Novém Jičíně. Zároveň byly poskytnuty podklady k realizaci socioekologického průzkumu.

Plán akcí do konce roku 2000

* Srpen 2000 - Na území NP České Švýcarsko a v jeho nejbližším okolí bude realizovat PřF UK Praha sociologický průzkum, jehož cílem je hledání rovnováhy mezi zájmy ochrany přírody a potřebami zde žijících obyvatel a návštěvníků. Dotazováním zdejších obyvatel bude zjišťováno, mimo výše uvedené, též informovanost občanů o programu MA 21 a jejich zájem podílet se na veřejném životě ve své obci.

* Září - prosinec 2000 - Kulaté stoly a semináře na téma " Čistčí produkce, EMAS, EMS, ISO 14000" ad. , určené výrobní a podnikatelské sféře za účasti zájemců z řad státní správy, NNO a veřejnosti.

* Říjen - listopad - vyhodnocení soutěže " Tak to je můj domov" a slavnostní ocenění vítězů. Výstavy ze soutěžních prací, putovní výstava a prezentace vítězných prací na území jiných okresů
(.předpokládá se výměna soutěžních prací se sousedním Saskem) ad.

 

Ing. Anna Korbelová
místopředseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Bc. Miloslava Tomiková
koordinátor MA 21 za OkÚ Děčín

V Děčíně, dne 26. 6. 2000

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku